Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI - RETROSMALT s.r.o.

1. Kontaktní údaje a účinnost obchodních podmínek
1.1 Tyto obchodni podminky s učinnosti od 1. 7.2017 vydava společnost:
Nazev: RetroSmalt, s.r.o.
Sidlo: U Trojice 36, 381 01 Česky Krumlov
IČ: 018 11 061
Zapsana: C 21906 vedena u Krajskeho soudu v Českych Budějovicich
Telefon: +420 606536763
Email: info@retrosmalt.cz
Kontaktni adresa: U Trojice 36, 381 01 Česky Krumlov
Provozni doba: dle tel.dohody
jako vyrobce a dodavatel vyrobků, zboži a služeb, dale jen "dodavatel", ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. zakona č. 89/2012 Sb., Občansky zakonik, dale jen "Občansky zakonik".
Tyto obchodni podminky se vztahuji na zakazkovou vyrobu společnosti RetroSmalt, s.r.o.
Vyroba smaltovanych ceduli a dekorace smalt.vyrobků jsou ručni prace a vyroba na zakazku.

2. Objednávka a kupní smlouva
2.1 Objednavkou se v ramci těchto obchodni podminek rozumi ukon objednatele
požadujici dodani vyrobků, zboži nebo služeb, dodavanych společnosti RetroSmalt, s.r.o.
Objednavka může byt učiněna elektronickou formou prostřednictvim e-mailu
obchod@retrosmalt.cz, info@retrosmalt.cz, ekoblasova@retrosmalt.cz. písemně nebo vyplněním
objednávkového
formuláře firmy RetroSmalt, s.r.o.
v provozovně či prostřednictvim obchodního zástupce, dopisem doručeným
prostřednictvím pošty či jiným způsobem s použitím vlastního objednávkového formuláře,
připadně volnou formou. Za objednavku je podle těchto obchodnich podminek považovana i
ustni objednavka na provozovně v připadě okamžiteho dodani. Všechny tyto formy
objednavky se podle těchto Obchodnich podminek považuji za zavaznou.
2.2 Pisemna či elektronicka objednavka musi obsahovat osobni či firemni udaje
objednatele, jeho bydliště resp. sidlo, u podnikatelů a ostatnich pravnickych osob identifikačni
čislo, zastupujici osobu a jeji vztah k objednateli, kontaktni udaje, zejmena telefon a e-mail.
Objednavka musi obsahovat určeni vyrobku, zboži nebo služby, dale jen "dodavky" jeji
množstvi, způsob převzeti, termin a misto dodani. Toto ustanoveni nemusi byt
bezpodminečně splněno stalymi klienty/odběrateli firmy RetroSmalt, s.r.o.
2.3 Objednatel poskytne dodavateli veškere podklady nezbytne pro realizaci
objednavky, zejmena graficke podklady a loga v potřebnych formatech (*.pdf, *.cdr, *.ai,
*.eps). V připadě, že poskytnuta data nejsou v potřebne kvalitě, dodavatel o tom neprodleně
vyrozumi objednatele. Pokud objednatel neni ani pak schopen dodat graficke podklady
v potřebne kvalitě, zpracuje grafiku dodavatel na naklady objednatele. Za tyto upravy je
dodavatel opravněn učtovat 800,00 Kč/hod., a to minimalně v hodnotě odpovidajici . hod.
prace grafika.
2.4 Objednatel musi přesně specifikovat barevnost potisku čiselnym označenim barvy
podle vzorniku Pantone, anebo dodat barevny vzorek. V připadě jinak určene barevnosti (např. "tmavě
modra", "světle žluta", RAL 3024 apod.), nepřebira dodavatel odpovědnost za nepřesně
zvolenou barvu potisku.
2.5 Pokud dodavka vyžaduje počitačovou připravu či graficke upravy, je nezbytne
poskytnout vysledek objednateli ke korektuře. Termin pro zhotoveni/dodani zakazky počina
v tomto připadě běžet od schvaleni korektury objednatelem. Po schvaleni korektury nelze
reklamovat připadne chyby, ktere objednatel odsouhlasil.

3. Cena a platební podmínky
3.1 Cena dodavky je stanovena vyhradně přislušnym cenikem, nebo v připadech, pro ktere
přesně specifikovane ceniky neexistuji, kalkulaci předloženou objednateli. U opakujicich se
objednavek stalych zakazniků plati smluvni cena sjednana v minulosti. Cena je vždy
stanovena vyhradně bez DPH, ktera u všech druhů vyrobků, zboži či služeb čini 21% z ceny
bez daně. S ohledem na charakter dodavky je dodavatel opravněn požadovat zalohu ve vyši
20% až 100% ceny dodavky.
3.2 Uhrada dodavky se provadi buď v hotovosti na provozovně, nebo převodem na učet

dodavatele. Po dokončeni všech praci na dodavce vystavi dodavatel proforma fakturu, kterou
v elektronicke verzi zašle objednateli na jim určenou e-mailovou adresu. Tato e-mailova
zprava je zaroveň oznamenim objednateli, že je jeho objednavka připravena k vyzvednuti.
Pokud neni dohodnuto jinak, splatnost proforma faktury je 10 dni. Po uhrazeni učtovane ceny
dodavatel vystavi plnohodnotny daňovy doklad, ktery neprodleně zašle opět v elektronicke
podobě na objednatelovu e-mailovou adresu.
3.3 Pro připad prodleni objednatele s platbou za dodavku, se sjednava smluvni pokuta ve
vyši 0,1 % denně z celkove neuhrazene častky.
3.4 Pokud zavazky objednatele po splatnosti převyši častku 10.000,00 Kč, nebo pokud je
objednatel v prodleni s platbou dele než 60 dni, bude ze strany dodavatele u všech dalšich
objednavek požadovana platba v hotovosti při předani na provozovně firmy RetroSmalt, s.r.o., a to
až do uhrazeni všech neurovnanych zavazků.
3.5 Pokud je objednatel v prodleni vic než 90 dni, je dodavatel opravněn učinit dalši kroky
k domoženi se sveho prava s tim, že naklady na vymahani pohledavky je povinen uhradit
objednatel.

4. Dodací podmínky
4.1 Neni-li stanoveno jinak, je mistem převzeti dodavky provozovna dodavatele na adrese
U Trojice 36, Česky Krumlov , oproti potvrzeni na dodacim listu.
4.2 V připadě, že odběratel požaduje doručeni zboži do jineho mista, dodavatel k ceně
zakazky naučtuje cenu za dopravu dle atualniho ceniku ČP či jineho dopravce. Toto ustanoveni může byt
upraveno po vzajemne domluvě mezi objednatelem a dodavatelem.
4.3 Nepřevezme-li objednatel od dodavatele zhotovenou dodavku a to ani po předchozi
pisemne vyzvě dodavatele do 30 dnů ode dne terminu převzeti, je dodavatel opravněn
protokolarně zlikvidovat zhotovenou dodavku, přičemž jeho narok na zaplaceni dodavky
zůstava nedotčen. O protokolarni likvidaci zhotovene dodavky dodavatel vyrozumi
objednatele.

5. Povinnosti dodavatele
5.1 Dodavatel je povinen upozornit objednatele na změnu ceny dila v připadě, že došlo
k prokazatelnemu zvyšeni cen vstupnich materialů či DPH před zhotovenim dodavky.
5.2 Dodavatel je povinen dodat objednateli dodavku specifikovanou v zavazne
objednavce, ve standardni, smluvene kvalitě.
5.3 Dodavatel je povinen dodat objednateli dodavku ve sjednanem terminu. Pokud
v objednavce neni termin specifikovan, je dodaci lhůta 3 - 5 tydnů. Pokud dodavatel ze sve viny
nedodrži termin dodavky, je povinen neprodleně informovat o teto skutečnosti odběratele a
domluvit dalši postup.
5.4 Dodavatel je povinen zachovavat mlčenlivost o všech důvěrnych skutečnostech ve
vztahu k objednateli, s kterymi se seznamil v průběhu obchodniho připadu a ktere nejsou
určeny k zveřejněni. Neni opravněn poskytnout osobni data objednatele třetim osobam.

6. Povinnosti objednatele
6.1 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškere informace a podklady potřebne
pro řadne zhotoveni dodavky a poskytnout potřebnou součinnost při jejim zhotoveni.
6.2 Objednatel je povinen provest na vyzvu dodavatele korekturu dodavky a vysledek
korektury pisemně sdělit dodavateli. Pokud dodavatel zhotovi dodavku dle chybne korektury
objednatele, považuje se dodavka za strany dodavatele za bezchybně vyhotovenou v souladu
se zavaznou objednavkou/smlouvou.
6.3 Požada-li objednatel dodavatele o zrušeni zavazne objednavky v době, kdy ještě
nebylo započato dodavatelem jeji zhotoveni, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyši 5% dohodnute ceny dodavky. Při zrušeni objednavky v průběhu jejiho
zhotoveni je objednatel povinen uhradit dodavateli veškere
dosavadni naklady spojene se zhotovenim dodavky.
6.4 Objednatel je povinen převzit dodavku ve stanovenem terminu, v připadě osobniho
převzeti dodavky je povinen potvrdit převzeti na dodacim listu.
6.5 Objednatel je povinen uhradit za dodavku včas smluvenou a vyučtovanou cenu. Při
pozdni platbě je povinen uhradit veškere smluvni pokuty a penale, stejně jako připadne dalši
naklady spojene s vymahanim pohledavky.
6.6 Objednatel je povinen zachovavat mlčenlivost o všech důvěrnych skutečnostech
tykajici se dodavatele, se kterymi se seznamil v průběhu obchodniho připadu a ktere nejsou
určeny k zveřejněni.

7. Vady na dodávce

7.1 Prava odběratele při dodani vadneho zboži se řidi ustanovenim § 2099 a nasl.
Občanskeho a obchodnijo zakoniku.
7.2. Práva z vadného plnění nelze uplatnit,
- pokud jste o vadě před poskytnutim služby věděli (při dodani vlastniho zboži k dekoraci a vypalu)
- jste vadu sami způsobili, zejmena poskytnutim nespravnych nebo neuplnych informaci (neposkytnuti přesnych
informaci o umistěni motivu, typu motivu, odstinu barev, počtu kusů atp. - vše musi zahrnovat objednavka)
- nelze uplatnit ohledně vzniklych nepřesnosti v řadech mm, jinych odstinů apod.,pakliže se jedna o ručni prace nikoliv
strojove. Manualni prace jsou vždy meně přesne, než-li strojove. Na tento fakt se musi brat zřetel.
- u smaltovanych hrnků - drobne nepřesnosti jako je bile kapky smaltu na černem lemu, tečky na hrnku ( pokud nejsou
ostre) - jde o ručni vyrobu hrnku

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Připadne spory mezi objednatelem a dodavatelem se řeši v souladu s těmito
obchodnimi podminkami. V připadech, kdy se obě strany nedokaži dohodnout, řeši vzajemne
spory mistně přislušny Okresni soud v Českych Budějovicich.
8.2 Odchylna ujednani v zavazne objednavce maji před zněnim Obchodnich podminek
přednost.
8.3 Vztahy mezi dodavatelem a objednatelem neupravene zavaznou objednavkou a těmito
Obchodnimi podminkami se řidi přislušnymi ustanovenimi Občanskeho zakoniku.
8.4 Obchodni podminky jsou platne od 1. 7. 2017
Za Retrosmalt , s.r.o.
Eva Koblasová
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
RETROSMALT s.r.o.
- eshop www.eshop.retrosmalt.cz

I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
RetroSmalt s.r.o
se sídlem: U Trojice 36, 381 01 Český Krumlov
IČ:01811061
Zapsaná: C 21906 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
kontaktní údaje: RetroSmalt s.r.o.
email: info@retrosmalt.cz
telefon: 606536763
www.retrosmalt.cz
(dále jen "prodávající")
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní
smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
"kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese

www.eshop.retrosmalt.cz (dále je "internetový obchod").
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u
jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty,
všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno
obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v
internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných
podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se
neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko: Dokončit objednávku. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením
objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na
jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na
jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém
obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
chybnou Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho
emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu
prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého
zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může
objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese
odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle
nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
Číslo účtu: 264010720/0300
Jméno banky: ČSOB České Budějovice
Země: Česká Republika
Vlastník bankovního učtu: RetroSmalt s.r.o.

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží
ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele
elektronických plateb.
5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
6. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce
7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce
kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.
9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
10.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu
kupujícího.
12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání,

nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v
rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní
smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika
částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro
odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí
formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení
od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající
kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v
původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo
když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně
informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho
na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,
že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla
nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i
v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující
právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty
se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného
plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v
souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické
pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních

podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí
v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné
provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený
kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu
nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu
používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která
by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení
nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše společnost je si vědoma ochrany osobních údajů a proto uvádíme kompletní znění:
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (DÁLE JEN "GDPR")

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
"GDPR") je RetroSmalt, s.r.o. IČ 01811061, se sídlem U Trojice 36, 38101 Český Krumlov (dále jen:
"správce"). Níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracování a ochraně vašich osobních údajů ze
strany správce.
2. Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: RetroSmalt s.r.o., U Trojice 36, 38101 Č.Krumlov
Email: info@retrosmalt.cz
Telefon: +420 606536763
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě
plnění Vaší objednávky (uzavírání kupní smlouvy) přes obchodní portál www.eshop.retrosmalt.cz
nebo retrosmalt.cz
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
zboží nebo služby.
• komunikaci s vámi a správu našeho smluvního vztahu včetně ověřování Vašich pokynů;
• analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům
• řešení Vašich stížností
• předložení důkazů v případě možného nebo probíhajícího sporu s Vámi
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• zajišťující služby provozování e-shopu (prestashop) a další služby v souvislosti s provozováním e-
shopu,

• zajišťující marketingové služby.
• orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v
trestním řízení
• poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro
nás zajišťují expedici a dopravu zboží, tisk a doručování písemností, hosting, marketing, účetnictví,
realizaci plateb a správu dat
• Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen
"EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká
republika.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních
údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů (Jak chráníme vaše osobní údaje?)
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá,
využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a
jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné,
využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní

na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-
mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Doplňující informace
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající (správce) povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Potřebujete další pomoc?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související
pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu RetroSmalt s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů, a to
elektronicky na adrese: info @retrosmalt.cz nebo písemně na RetroSmalt s.r.o, U Trojice 36, 38101
Č.Krumlov
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.5.2018.


Reference

kontaktujte nás

Tel. číslo

+420 606 536 763


Copyright © 2013 - 2019 Retrosmalt.cz
Obchodní podmínky
Miniweb Tvorba www stránek a virtuálních prohlídek