cz | en | de

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  SPOLEČNOSTI RETROSMALT s.r.o.

 

1. Kontaktní údaje a účinnost obchodních podmínek
1.1
Tyto obchodní podmínky s účinností od 1. 7.2017 vydává společnost:
Název: RetroSmalt, s.r.o.
Sídlo: U Trojice 36, 381 01 Český Krumlov
IČ: 018 11 061
Zapsaná: C 21906 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Telefon: +420 606536763
Email: info@retrosmalt.cz
Kontaktní adresa: U Trojice 36, 381 01 Český Krumlov
Provozní doba: dle tel.dohody
jako výrobce a dodavatel výrobků, zboží a služeb, dále jen „dodavatel“, ve smyslu ustanovení § 1751 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen „Občanský zákoník“.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na zakázkovou výrobu společnosti RetroSmalt, s.r.o.

Výroba smaltovaných cedulí a dekorace smalt.výrobků jsou ruční práce a výroba na zakázku.

2. Objednávka a kupní smlouva
2.1
Objednávkou se v rámci těchto obchodní podmínek rozumí úkon objednatele
požadující dodání výrobků, zboží nebo služeb, dodávaných společností RetroSmalt, s.r.o.
Objednávka může být učiněna elektronickou formou prostřednictvím e-mailu
obchod@retrosmalt.cz, info@retrosmalt.cz písemně vyplněním objednávkového formuláře firmy RetroSmalt, s.r.o.
v provozovně či prostřednictvím obchodního zástupce, dopisem doručeným
prostřednictvím pošty či jiným způsobem s použitím vlastního objednávkového formuláře,
případně volnou formou. Za objednávku je podle těchto obchodních podmínek považována i
ústní objednávka na provozovně v případě okamžitého dodání. Všechny tyto formy
objednávky se podle těchto Obchodních podmínek považují za závaznou.
2.2 Písemná či elektronická objednávka musí obsahovat osobní či firemní údaje
objednatele, jeho bydliště resp. sídlo, u podnikatelů a ostatních právnických osob identifikační
číslo, zastupující osobu a její vztah k objednateli, kontaktní údaje, zejména telefon a e-mail.
Objednávka musí obsahovat určení výrobku, zboží nebo služby, dále jen „dodávky“ její
množství, způsob převzetí, termín a místo dodání. Toto ustanovení nemusí být
bezpodmínečně splněno stálými klienty/odběrateli firmy RetroSmalt, s.r.o.
2.3 Objednatel poskytne dodavateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci
objednávky, zejména grafické podklady a loga v potřebných formátech (*.pdf, *.cdr, *.ai,
*.eps). V případě, že poskytnutá data nejsou v potřebné kvalitě, dodavatel o tom neprodleně
vyrozumí objednatele. Pokud objednatel není ani pak schopen dodat grafické podklady
v potřebné kvalitě, zpracuje grafiku dodavatel na náklady objednatele. Za tyto úpravy je
dodavatel oprávněn účtovat 800,00 Kč/hod., a to minimálně v hodnotě odpovídající ½ hod.
práce grafika.
2.4 Objednatel musí přesně specifikovat barevnost potisku číselným označením barvy
podle vzorníku Pantone,  anebo dodat barevný vzorek. V případě jinak určené barevnosti (např. „tmavě
modrá“, „světle žlutá“, RAL 3024 apod.), nepřebírá dodavatel odpovědnost za nepřesně
zvolenou barvu potisku.
2.5 Pokud dodávka vyžaduje počítačovou přípravu či grafické úpravy, je nezbytné
poskytnout výsledek objednateli ke korektuře. Termín pro zhotovení/dodání zakázky počíná
v tomto případě běžet od schválení korektury objednatelem. Po schválení korektury nelze
reklamovat případné chyby, které objednatel odsouhlasil.
 

3. Cena a platební podmínky
3.1
Cena dodávky je stanovena výhradně příslušným ceníkem, nebo v případech, pro které
přesně specifikované ceníky neexistují, kalkulací předloženou objednateli. U opakujících se
objednávek stálých zákazníků platí smluvní cena sjednaná v minulosti. Cena je vždy
stanovena výhradně bez DPH, která u všech druhů výrobků, zboží či služeb činí 21% z ceny
bez daně. S ohledem na charakter dodávky je dodavatel oprávněn požadovat zálohu ve výši
20% až 100% ceny dodávky.
3.2 Úhrada dodávky se provádí buď v hotovosti na provozovně, nebo převodem na účet
dodavatele. Po dokončení všech prací na dodávce vystaví dodavatel proforma fakturu, kterou
v elektronické verzi zašle objednateli na jím určenou e-mailovou adresu. Tato e-mailová
zpráva je zároveň oznámením objednateli, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí.
Pokud není dohodnuto jinak, splatnost proforma faktury je 10 dní. Po uhrazení účtované ceny
dodavatel vystaví plnohodnotný daňový doklad, který neprodleně zašle opět v elektronické
podobě na objednatelovu e-mailovou adresu.
3.3 Pro případ prodlení objednatele s platbou za dodávku, se sjednává smluvní pokuta ve
výši 0,1 % denně z neuhrazené částky.
3.4 Pokud závazky objednatele po splatnosti převýší částku 10.000,00 Kč, nebo pokud je
objednatel v prodlení s platbou déle než 60 dní, bude ze strany dodavatele u všech dalších
objednávek požadována platba v hotovosti při předání na provozovně firmy RetroSmalt, s.r.o., a to
až do uhrazení všech neurovnaných závazků.
3.5 Pokud je objednatel v prodlení víc než 90 dní, je dodavatel oprávněn učinit další kroky
k domožení se svého práva s tím, že náklady na vymáhání pohledávky je povinen uhradit
objednatel.
 

4. Dodací podmínky
4.1
Není-li stanoveno jinak, je místem převzetí dodávky provozovna dodavatele na adrese
U Trojice 36, Český Krumlov , oproti potvrzení na dodacím listu.
4.2 V případě, že odběratel požaduje doručení zboží do jiného místa, dodavatel k ceně
zakázky naúčtuje cenu za dopravu dle atuálního ceníku ČP či jiného dopravce. Toto ustanovení může být
upraveno po vzájemné domluvě mezi objednatelem a dodavatelem.
4.3
Nepřevezme-li objednatel od dodavatele zhotovenou dodávku a to ani po předchozí
písemné výzvě dodavatele do 30 dnů ode dne termínu převzetí, je dodavatel oprávněn
protokolárně zlikvidovat zhotovenou dodávku, přičemž jeho nárok na zaplacení dodávky
zůstává nedotčen. O protokolární likvidaci zhotovené dodávky dodavatel vyrozumí
objednatele.
 

5. Povinnosti dodavatele
5.1
Dodavatel je povinen upozornit objednatele na změnu ceny díla v případě, že došlo
k prokazatelnému zvýšení cen vstupních materiálů či DPH před zhotovením dodávky.
5.2 Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku specifikovanou v závazné
objednávce, ve standardní, smluvené kvalitě.
5.3 Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku ve sjednaném termínu. Pokud
v objednávce není termín specifikován, je dodací lhůta 3 - 5 týdnů. Pokud dodavatel ze své viny
nedodrží termín dodávky, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti odběratele a
domluvit další postup.
5.4 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve
vztahu k objednateli, s kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které nejsou
určeny k zveřejnění. Není oprávněn poskytnout osobní data objednatele třetím osobám.
 

6. Povinnosti objednatele
6.1
Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškeré informace a podklady potřebné
pro řádné zhotovení dodávky a poskytnout potřebnou součinnost při jejím zhotovení.
6.2 Objednatel je povinen provést na výzvu dodavatele korekturu dodávky a výsledek
korektury písemně sdělit dodavateli. Pokud dodavatel zhotoví dodávku dle chybné korektury
objednatele, považuje se dodávka za strany dodavatele za bezchybně vyhotovenou v souladu
se závaznou objednávkou/smlouvou.
6.3 Požádá-li objednatel dodavatele o zrušení závazné objednávky v době, kdy ještě
nebylo započato dodavatelem její zhotovení, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5% dohodnuté ceny dodávky. Při zrušení objednávky v průběhu jejího
zhotovení je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré
dosavadní náklady spojené se zhotovením dodávky.
6.4 Objednatel je povinen převzít dodávku ve stanoveném termínu, v případě osobního
převzetí dodávky je povinen potvrdit převzetí na dodacím listu.
6.5 Objednatel je povinen uhradit za dodávku včas smluvenou a vyúčtovanou cenu. Při
pozdní platbě je povinen uhradit veškeré smluvní pokuty a penále, stejně jako případné další
náklady spojené s vymáháním pohledávky.
6.6 Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech
týkající se dodavatele, se kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které nejsou
určeny k zveřejnění.
 

7. Vady na dodávce
7.1
Práva odběratele při dodání vadného zboží se řídí ustanovením § 2099 a násl.
Občanského a obchodníjo zákoníku.

7.2. Práva z vadného plnění nelze uplatnit,

- pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli (při dodání vlastního zboží k dekoraci a výpalu)

- jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací (neposkytnutí přesných informací o umístění motivu, typu motivu, odstínu barev, počtu kusů atp. - vše musí zahrnovat objednávka)

- nelze uplatnit ohledně vzniklých nepřesností v řádech mm, jiných odstínů apod.,pakliže se jedná o ruční práce nikoliv strojové. Manuální práce jsou vždy méně přesné, než-li strojové. Na tento fakt se musí brát zřetel.

- u smaltovaných hrnků - drobné nepřesnosti jako je bílé kapky smaltu na černém lemu, tečky na hrnku ( pokud nejsou ostré) - jde o ruční výrobu hrnku


8. Závěrečná ustanovení
8.1
Případné spory mezi objednatelem a dodavatelem se řeší v souladu s těmito
obchodními podmínkami. V případech, kdy se obě strany nedokáží dohodnout, řeší vzájemné
spory místně příslušný Okresní soud v Českých Budějovicích.
8.2 Odchylná ujednání v závazné objednávce mají před zněním Obchodních podmínek
přednost.
8.3 Vztahy mezi dodavatelem a objednatelem neupravené závaznou objednávkou a těmito
Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8.4 Obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2018

Za Retrosmalt , s.r.o.

Eva Koblasová

jednatel společnosti
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

obchodní společnosti RetroSmalt s.r.o.
se sídlem: U Trojice 36, Český Krumlov, 38101   
identifikační číslo:  01811061  

DIČ: CZ 01811061
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích spisovná značka C 21906
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.retrosmalt.cz   

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti  RetroSmalt s.r.o.    , se sídlem: U Trojice 36, Český Krumlov 38101, identifikační číslo: 01811061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u krajského soudu v Českých Budějovicích, spisovná značka C 21906(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.retrosmalt.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.retrosmalt.cz      (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než    3 měsíce   nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ objednat    “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce cena dle váhy balíku – dle aktuálního ceníku České pošty
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího bude upřesněn při objednávce  

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do   3    dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající neni plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@retrosmalt.cz
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do  5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši   1000    Kč (slovy: tisíc korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. A ihned musí nahlásit reklamaci u přepravní firmy  a kontaktovat náš tým. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.7. s ohledem na ruční výrobu, se reklamace nevztahuje na drobné nerovnosti, bílé smaltové tečky na lemu hrnku, stejně tak na neostré malé vady na hrnku. Stejně tak se reklamace nevztahuje na odchylky v odstínech barev - toto je vyráběno ručně.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.        Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

-      identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

-      kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

-      další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

2.     ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2.        Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

-      Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).

-      Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

-      Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

-      Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

-      Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3.        Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

3.     VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1.        Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-      prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-      písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

-      v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2.        Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

-      účel zpracování;

-      kategorie zpracovávaných osobních údajů;

-      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

-      doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3.        Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4.        Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5.        Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

-      osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

-      jste odvolali souhlas se zpracováním;

-      jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

-      osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6.        Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

-      popíráte přesnost svých osobních údajů;

-      je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

-      již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

-      vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7.        Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

3.8.        Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4.     SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00078440.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.2.        Komu předáváme vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

5.     SOUBORY COOKIES

5.1.        Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2.        Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

-      cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

o   nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

o   výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

-      cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

o   funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

o   cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3.        Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: U Trojice 36, Český Krumlov 38101
adresa elektronické pošty: info@retrosmalt.cz 
telefon: +420 606 536 763      .
 

V Českém Krumlově      dne 24.5.2018